Professional Bussines & Information Technology

SQL Server Development

Hyrje

Ky kurs është i dizajnuar për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë zhvillimin e bazave të-dhënave në SQL Server. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me konceptet themelore të ndërtimit të bazave të-dhënave në përgjithësi, gjithashtu implementimi i tyre me anën e SQL Server.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesëshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje t’i modelojnë të dhënat dhe t’i implementojnë në një bazë relacionare në SQL Server, Manipulimin e të dhënave, leximin e tyre dhe mirëmbajtjen e tyre si dhe përgaditjen e të-dhënave për konsumim nga aplikacionet.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri themelore në përdorimin kompjuterëve siç janë Windows XP, Windows 7, MS DOS dhe programeve aplikative siç janë Microsoft Word, Notepad, aplikacionet për shfletim të internetit (Internet Explorer, Firefox, Chrome) etj.

Kohëzgjatja e trajnimit
Trajnimi zgjatë 25 orë ligjerata + 10 orë praktikë – 35 orë.
Çmimi i trajnimit 130 Euro.
Trajner Behar Haziri.

Përshkrimi i detajuar i kursit gjendet këtu

Apliko Tani !